Plan marketingowy wspiera strategię biznesową i cele biznesowe. Musi również być zgodny z wartościami firmy. Wiele małych firm nie poświęca czasu na stworzenie planu marketingowego. Często się zdarza, że ​​firmy  próbują różnych taktyk marketingowych ad hoc, z niewielkim lub umiarkowanym powodzeniem. Albo przypadkowo osiągają sukces, ale nie są w stanie odpowiednio skalować taktyki, celów i strategii.

Plan marketingowy określa działania reklamowe i marketingowe, które należy zastosować w celu osiągnięcia celów biznesowych. Budowanie planu marketingowego wymaga badań, prognozowania, elastyczności i wsparcia organizacyjnego. Nie można wdrożyć planu marketingowego bez ludzi. Skuteczny plan marketingowy obejmuje i dostosowuje wiele działów, potwierdzając zrozumienie i promując porozumienie między wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat wizji i misji firmy.
Najważniejszą korzyścią planu marketingowego jest przełożenie misji organizacji na znaczący komunikat, który jest przekazywany potencjalnym klientom. Następnie plan marketingowy wyszczególnia zadania i organizuje wysiłki niezbędne do przeniesienia tego komunikatu na rynek docelowy.
Poza tym precyzyjnie pokazuje poszczególnym zespołom i pracownikom firmy ich zadania i obowiązki, określa odpowiedzialność, zadania i harmonogram. Pomaga w finansowaniu działań i procesów, w zapewnieniu środków dla realizacji celów marketingowych.

Plan marketingowy zwykle obejmuje:

 1. Szczegóły dotyczące bieżącej sytuacji Twojej firmy.

  Opis sytuacji firmy i przedstawienie powodów, dla których powstał plan marketingowy. Krótkie streszczenia celów i zaleceń.

 2. Bieżąca sytuacja rynkowa

  Przedstawia podstawowe dane dotyczące rynku, produktu bądź usługi, konkurencji, dystrybucji oraz makrootoczenia.

  Rynek – Kto jest twoim rynkiem docelowym? Kto jest najbardziej prawdopodobnym nabywcą tego, co oferujesz? Odpowiedź nigdy nie powinna być „wszystkim”, nawet jeśli wszyscy mogliby skorzystać z Twojego produktu lub usługi.
  Aby pomóc Ci zdefiniować swój rynek, określ, w jaki sposób Twój produkt lub usługa pomaga ludziom, a następnie określ osoby, które tego potrzebują. Możesz mieć kilka grup na swoim rynku docelowym, często nazywanych segmentacją rynku (specjalizujących się w określonych rynkach niszowych lub grupach).
  Znajomość rynku i jego potrzeb pomaga tworzyć komunikaty specyficzne dla rynku i umieszczać je tam, gdzie będą widoczne dla większej skuteczności.

  Środowisko – Co dzieje się na poziomie makro i poziomie mikro? Jaki jest potencjalny wpływ na biznes? Jakie są szeroko rozumiane trendy demograficzne, ekonomiczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe, które mają znaczenie dla przyszłości produktu?

  Przegląd produktu – zawiera informacje o ofertach, sprzedaży i zysku, marży brutto i etapie cyklu życia produktu.

  Analiza konkurencji – omów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich konkurentów. Dołącz SWOT głównych konkurentów wraz z ich pozycją rynkową, sprzedażą, ceną, dystrybucją, strategią marketingową oraz innymi cechami, które są istotne dla zrozumienia celów i zachowaniu na rynku.

  Przegląd kanałów i logistyki – obejmuje zespół sprzedaży, partnerów, e-commerce, skierowania i systemy dostaw.

 3.  Analiza SWOT

  Opiera się na opisaniu mocnych i słabych stron firmy, a także jej szans i zagrożeń, a także pozwala na usystematyzowanie danych dotyczących sytuacji rynkowej.

 4. Cele

  Cele planu marketingowego odpowiadają celom biznesowym, które chcesz osiągnąć poprzez wdrożenie strategii marketingowej. Połącz cele swojego planu marketingowego z wynikami biznesowymi, które spodziewasz się osiągnąć.
  Określ swoje cele w sposób precyzyjny i realistyczny, określając liczbę nowych klientów, których spodziewasz się zdobyć, lub kwotę sprzedaży, którą spodziewasz się wygenerować.
  Ważne jest, abyś był w stanie zmierzyć skuteczność swojego planu marketingowego, mając wymierny cel.  Unikaj celów, które nie rozwijają bezpośrednio Twojej firmy.Przy wyznaczaniu celów marketingowych warto kierować się zasadą S.M.A.R.T. Zakłada ona, że wyznaczony cel powinien być:

SMART czyli: Specific (skonkretyzowany) Measurable (mierzalny) Achievable (osiągalny) Realistic (realny) Time-bound (określony w czasie)

Pierwsze litery zasady tworzą wyraz SMART, czyli bystry.

5. Strategia marketingowa

Obejmuje program marketingowy oraz kierunki rozwoju.
Zawiera opis docelowych segmentów rynków, grup docelowych i sposoby realizacji działań promocyjnych, a także zadań sprzedażowych.
Celem strategii marketingowej powinno być zidentyfikowanie, a następnie przekazanie korzyści z oferty biznesowej na rynek docelowy.
Strategia powinna koncentrować się na zapewnieniu, że Twoje produkty i usługi spełniają potrzeby klientów i rozwijają długoterminowe i zyskowne relacje z tymi klientami. Aby to osiągnąć, musisz stworzyć elastyczną strategię, która może reagować na zmiany w postrzeganiu i zapotrzebowaniu klientów. Może również pomóc w identyfikacji nowych rynków, na które można skutecznie kierować

6. Budżet

Dzieli się na wpływy (np. ze sprzedaży) oraz wydatki (np. na produkcję, dystrybucję, marketing) koszty wszystkich powiązanych programów, w tym przewidywana sprzedaż, przychody i koszty wszystkich działań związanych z marketingiem

7. Plan działań oraz kontrola

Wskazuje na sposoby realizacji i kontroli wykonania planu.

Aktualizuj i analizuj swój plan marketingowy

Analizowanie wyników i ulepszanie lub zmiana strategii marketingowych jest ważnym zadaniem w utrzymaniu aktualnego planu marketingowego i spełnieniu jego celu, jakim jest pomoc w osiąganiu celów biznesowych.
Pamiętaj, że posiadając plan, na każdym etapie możesz sprawdzić, czy udaje się osiągać założone rezultaty, zgodnie z założonymi kosztami i w założonym czasie. Umożliwia to dokonanie ew. dokonać korekt i pozwala unikać niepotrzebnych kosztów i ocenić, czy np. produkt, który planujesz wprowadzić, spełnia oczekiwania klientów.